نقاشی شخصیت‌ها با مداد رنگی

نقاشی رایا از فیلم رایا و آخرین اژدها

نقاشی رایا و آخرین اژدها با مداد رنگی

نقاشی کروئلا با مداد رنگی

نقاشی جیمین با مداد رنگی

نقاشی دکتر استرینج با مداد رنگی

نقاشی اسکورپیون با مداد رنگی

نقاشی ساب زیرو با استفاده از مداد رنگی

نقاشی ساب زیرو با مداد رنگی